Föreningens stadgar

Föreningen Angarns Ryttare – Bildad: 1976
Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöten: 13/5 2021, 26/2 2022
enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda
av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020

Här hittar du en pdf med föreningens stadgar: Föreningen Angarns Ryttares stadgar.

I stadgarna har vi bland annat fastslagit föreningens ändamål – Angarns Ryttare är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar.

Vidare är det fastslaget att föreningen har sin hemort/säte i Vallentuna kommun, Örsta Gård, Angarn.
Föreningens organisationsnummer är: 802457-6178.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av februari månad. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar.
Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma och årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Valberedningen består av ordförande (som är sammankallande) och en övrig ledamot valda av årsmötet och väljs då för perioden till och med nästa årsmöte. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen till ordförande, styrelseledamöter och -suppleanter, två revisorer och två revisorsuppleanter. Senast en vecka före mötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag samt namnen på de personer som i övrigt föreslagits inför valberedningen.

Styrelsen ska – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att särskilt tillse att föreningen
• Följer gällande författningar och andra bindande regler.
• Följer ridsportens värdegrund.
• I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
• Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar.

Vidare åligger det styrelsen att:
• Verka för föreningens ändamål.
• Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• Handha och ansvara för föreningens medel.
• Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa för revisorernas granskning.
• Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
• Varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra allmänt möte hos SvRF (i idrottonline) registrera namn och kontaktuppgifter till styrelseledamöter och firmatecknare.
• Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
• Övervaka stadgarnas efterlevnad.

De kompletta stadgarna hittar du här.